35571 ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B