35587 ΜΠΟΖΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B