35612 ΚΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B