35659 ΚΟΡΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B