35692 ΨΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B