35692 ΨΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B