35723 ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B