35726 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B