35960 ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B