36152 ΜΗΤΡΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B