36306 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B