36342 ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B