36394 ΜΠΑΡΜΠΑΡ ΦΑΡΑΖ - Πληρωμή για 2023A και 2023B