36611 ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B