36682 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B