36718 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B