36859 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B