36869 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B