37181 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B