37203 ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B