37415 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B