37473 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B