37498 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B