37533 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B