37772 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B