37869 ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B