37883 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B