38152 ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B