38200 ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B