38246 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B