38253 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B