38265 ΜΑΖΙΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B