38420 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B