38555 ΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B