38557 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B