38588 ΒΛΟΓΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B