38593 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B