38640 ΚΑΠΡΕΤΣΟΥ ΙΛΙΑΝΝΑ - ΙΖΑΜΠΕΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B