38715 ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B