38723 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B