38837 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B