38862 ΖΟΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B