38941 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B