38941 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B