39028 ΜΥΡΣΙΑΔΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B