39180 ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B