39424 ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B