39573 ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B