39609 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B