39695 ΚΑΠΕΛΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B