39855 ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΧΑΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B