39859 ΔΑΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B